Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

Ogłoszenie dyrektora GOK w Ruścu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego

27 grudnia 2023

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

6) posiada praktyczną, weryfikowalną i ugruntowaną znajomość prawa w zakresie:

a) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, t. j. późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, t. j. z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, t. j. z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022, poz.2393, t. j.),

e) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022, poz. 2647, t. j.  z późn. zm.),

f) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.   U. z 2022, poz. 2587, t. j. z późn.  zm.),

g) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289, t. j. z późn. zm.),

h) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1605, t. j. z późn. zm.),

i) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1798),

j) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. z 2011 r., nr 110 poz. 644),

k) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),

l) rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2337 z późn. zm.),

m) Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe" (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105),

n) Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. MF z 2016 r. poz. 55),

o) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz. 1283),

p) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, t. j.),

q) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998, t. j. z późn. zm.).

 

II. Wymagania dodatkowe dla kandydata:

Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

5) zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz racjonalnego wykorzystania budżetu jednostki;

6) sporządzanie planu finansowego jednostki wraz ze zmianami i przekazywanie Organizatorowi;

7) rozliczanie otrzymanych dotacji;

8) prawidłowe i terminowe sporządzanie list płac z zakresu osobowego funduszu płac oraz innych list na podstawie otrzymanych dokumentów;

9) wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz sporządzanie RP-7 dla pracowników odchodzących na emeryturę;

10) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy;

11) prowadzenie rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń pracowników i innych rozrachunków publiczno-prawnych z działu wynagrodzeń, sporządzanie obowiązujących deklaracji i przelewów;

12) terminowe sporządzanie i elektroniczne przesyłanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących płac pracowników;

13) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

14) poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku jednostki; ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków dotyczących rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych jednostki; wystawianie dowodów OT, LT, LN, MT i MN jednostki;

15) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek;

16) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont syntetycznych i analitycznych;

18) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z bieżącego rachunku bankowego instytucji kultury;

19) sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) i przekazywanie Skarbnikowi Gminy;

20) sporządzanie i przedkładanie sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Skarbnikowi Gminy w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144);

21) sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej;

22) prowadzenie ewidencji wyposażenia instytucji oraz zbiorów bibliotecznych;

23) sporządzanie CIT-8;

24) sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie Skarbnikowi Gminy;

25) sporządzanie sprawozdań ustrukturyzowanych;

26) zdolność posługiwania się ePUAP, podpisem elektronicznym i profilem zaufanym;

27) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników,

b) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

d) prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

28) bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami i ich zmianami w zakresie prowadzonych czynności;

29) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów;

30) przestrzeganie statutu instytucji;

31) przygotowywanie dokumentów instytucji, m.in. statut, regulamin organizacyjny, polityka rachunkowości oraz pozostałe akty wewnętrzne;

32) odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie obowiązków wymienionych w zakresie czynności oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej za wszelkie uchybienia  i niedotrzymanie terminów związanych z wykonywaniem  powierzonych w zakresie czynności obowiązków;

33) wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie, spraw doraźnych.

 IV. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

2) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (5 dni w tygodniu x 8 godzin);

3) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury;

5) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie związana między innymi z obsługą programów komputerowych;

6) brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest poniżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1);

3) kserokopia dokumentów potwierdzających:

a) staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),

b) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń);

4) oświadczenie kandydata dotyczące (zgodnie z Załącznikiem nr 2):

a) posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem dołączonym do niniejszego naboru (zgodnie z Załącznikiem nr 3).

 

Dokumenty wymienione w pkt. VI ppkt. 3) powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 12.01 2024 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu” na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu

ul. Koniecpolskiego 5

97-438 Rusiec

 

            Aplikacje, które wpłyną do instytucji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publiczne oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu.

            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

/-/ Monika Małkowska 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOK
Data utworzenia:2023-12-27
Data publikacji:2023-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Monika Małkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Małkowska
Liczba odwiedzin:310

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-17 19:52:37Monika MałkowskaDodanie pliku: Lista kanydatówOgłoszenie dyrektora GOK w Ruścu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego