Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie dyrektora GOK w Ruścu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

27 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie dyrektora GOK w Ruścu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu informuje, iż:

14 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a

Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

 

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.194, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook udostępnionego pod adresem https://www.facebook.com/gokrusiec ustala się „Regulamin wewnętrzny oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

/-/ Monika Małkowska

19 października 2021
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook